របៀបទទួលបានពិន្ទុ

ទទួលបានពិន្ទុ 12រង្វាន់ដោយសាមញ្ញ ទាំងនេះគឺជារបៀបដំណើរការ៖
សូមចុចផ្ទាំងខាងក្រោមនេះ ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើអ្នកអាចរកបានប៉ុន្មានពិន្ទុ

បំំពេញតាមតម្រូវការភ្នាល់នៅក្នុងផលិតផល 12BET ដែលអ្នកចូលចិត្ត ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់។

ចំនួនថ្ងៃមានសកម្មភាពពិន្ទុដែលទទួលបាន
1-55
6-1010
11-1520
16-2030
21-2445
25+60
 • ** អ្នកត្រូវបង្កើតចំនួនភ្នាល់វិលជុំយ៉ាងតិចUSD 6 ក្នុងមួយថ្ងៃ ដើម្បីចាត់ទុកថាជាថ្ងៃសកម្ម 1 ។

 • ** ពិន្ទុថ្ងៃដែលមានសកម្មភាពនឹងត្រូវបានអាប់ដេតប្រចាំខែ។

 • ** ពិន្ទុនៃសមាជិក VIP កម្រិត ហង្ស ខ្លា និងនាគ ត្រូវបានគុណ x2, x2.5 និង x3 រៀងៗខ្លួន។

 • ចំនួនថ្ងៃមានសកម្មភាព ការភ្នាល់វិលជុំ និងពិន្ទុបន្ថែមថ្ងៃកំណើតនឹងត្រូវបានគុណនៅចុងខែ ហើយពិន្ទុដាក់ ប្រាក់នឹងត្រូវបានគុណដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងបញ្ចូលទឹកប្រាក់ភ្លាមៗដោយផ្អែកលើកម្រិត VIP របស់អ្នក។

 • ** មេគុណមិនអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ពិន្ទុកាដូស្វាគមន៍ VIP នោះទេ។
  សមាជិកកម្រិត VIP នាគសន្សំពិន្ទុសរុបបាន 7,000 នៅចុងខែ ក្នុងចំណោមនោះ 3,000 គឺជាពិន្ទុដាក់ប្រាក់, 2000 គឺជាពិន្ទុកាដូស្វាគមន៍VIP ហើយនៅសល់, 2,000 គឺជាពិន្ទុផ្សេងទៀត (ការភ្នាល់វិលជុំ ពិន្ទុថ្ងៃសកម្ម & ថ្ងៃកំណើត)
  បន្ទាប់មកការគណនាណ្នឹងមានដូចខាងក្រោម៖
  ពិន្ទុសរុប = ដាក់ប្រាក់ + កាដូ VIP + (ការភ្នាល់វិលជុំ + ថ្ងៃសកម្ម + ថ្ងៃកំណើត) X មេគុណ
  ពិន្ទុសរុប = 3,000 + 2,000 + (2,000)*3
  ពិន្ទុសរុប = 3,000 + 2,000 + 6,000
  ដូច្នេះពិន្ទុសរុបដែលបានបញ្ចូលនៅចុងខែទទួលបាន 11,000 ពិន្ទុ

រាល់ការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកត្រូវបានរាប់

ចំនួននៃការដាក់ប្រាក់ពិន្ទុដែលទទួលបាន
USD 175 (ធនាគារក្នុងស្រុក/Offline)1
USD 125 (Online method)1
 • ** ពិន្ទុដាក់ប្រាក់នឹងត្រូវបានអាប់ដេតចូលភ្លាមៗ។

 • **ពិន្ទុនៃសមាជិក VIP កម្រិត ហង្ស, ខ្លា និង នាគ នឹងត្រូវបានគុណ x2, x2.5 និង x3 រៀងខ្លួន។

 • ចំនួនថ្ងៃមានសកម្មភាព ការភ្នាល់វិលជុំ និងពិន្ទុបន្ថែមថ្ងៃកំណើតនឹងត្រូវបានគុណនៅចុងខែ ហើយពិន្ទុ ដាក់ប្រាក់នឹងត្រូវបានគុណដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងបញ្ចូលទឹកប្រាក់ភ្លាមៗដោយផ្អែកលើកម្រិត VIP របស់អ្នក។

 • ** មេគុណមិនអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ពិន្ទុកាដូស្វាគមន៍ VIP ទេ។
  សមាជិកកម្រិត VIP នាគសន្សំពិន្ទុសរុបបាន 7,000 នៅចុងខែ ក្នុងចំណោមនោះ 3,000 គឺជាពិន្ទុដាក់ប្រាក់, 2000 គឺជាពិន្ទុកាដូស្វាគមន៍VIP ហើយនៅសល់ 2,000 គឺជាពិន្ទុផ្សេងទៀត (ការភ្នាល់វិលជុំ ពិន្ទុថ្ងៃសកម្ម & ថ្ងៃកំណើត។) បន្ទាប់មកការគណនានឹង មានដូចខាងក្រោម,
  ពិន្ទុសរុប =ដាក់ប្រាក់ + កាដូ VIP + (ការភ្នាល់វិលជុំ + ថ្ងៃសកម្ម + ថ្ងៃកំណើត) X មេគុណ
  ពិន្ទុសរុប = 3,000 + 2,000 + (2,000)*3
  ពិន្ទុសរុប = 3,000 + 2,000 + 6,000
  ដូច្នេះ ពិន្ទុសរុបដែលបានបញ្ចូលនៅចុងខែនឹងមាន 11,000 ពិន្ទុ

បំំពេញតាមតម្រូវការភ្នាល់នៅក្នុងផលិតផល 12BET ដែលអ្នកចូលចិត្ត ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់។

ផលិតផល 12BETការភ្នាល់វិលជុំពិន្ទុ
មិនមែនកាស៊ីណូ12SportsUSD 8751
NG, Keno, Lottery & VSUSD 7501
កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់USD 1,2501
ស្លត់USD 7501
P2PUSD 1,2501
ហ្គេមលើតុ12SportsUSD 7501
 • **ពិន្ទុផ្អែកលើការភ្នាល់វិលជុំនឹងត្រូវបានធ្វើការអាប់ដេតប្រចាំសប្តាហ៍។

 • **ពិន្ទុនៃសមាជិក VIP កម្រិត ហង្ស, ខ្លា និង នាគ នឹងត្រូវបានគុណ x2, x2.5 និង x3 រៀងខ្លួន។

 • **ចំនួនថ្ងៃមានសកម្មភាព ការភ្នាល់វិលជុំ និងពិន្ទុបន្ថែមថ្ងៃកំណើតនឹងត្រូវបានគុណនៅចុងខែ ហើយពិន្ទុដាក់ប្រាក់នឹងត្រូវបានគុណដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងបញ្ចូលទឹកប្រាក់ភ្លាមៗដោយផ្អែកលើកម្រិត VIP របស់អ្នក។

 • ** មេគុណមិនអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ពិន្ទុកាដូស្វាគមន៍ VIP ទេ។
  សមាជិកកម្រិត VIP នាគសន្សំពិន្ទុសរុបបាន 7,000 នៅចុងខែ ក្នុងចំណោមនោះ 3,000 គឺជាពិន្ទុដាក់ប្រាក់, 2000 គឺជាពិន្ទុកាដូស្វាគមន៍VIP ហើយនៅសល់ 2,000 គឺជាពិន្ទុផ្សេងទៀត (ការភ្នាល់វិលជុំ ពិន្ទុថ្ងៃសកម្ម & ថ្ងៃកំណើត។) បន្ទាប់មកការគណនានឹង មានដូចខាងក្រោម,
  ពិន្ទុសរុប =ដាក់ប្រាក់ + កាដូ VIP + (ការភ្នាល់វិលជុំ + ថ្ងៃសកម្ម + ថ្ងៃកំណើត) X មេគុណ
  ពិន្ទុសរុប = 3,000 + 2,000 + (2,000)*3
  ពិន្ទុសរុប = 3,000 + 2,000 + 6,000
  ដូច្នេះ ពិន្ទុសរុបដែលបានបញ្ចូលនៅចុងខែនឹងមាន 11,000 ពិន្ទុ

ទាមទារប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើតនៅក្នុងផលិតផលខាងក្រោម និងទទួលបានរង្វាន់។

ផលិតផលកញ្ចប់កាដូទី 1កញ្ចប់កាដូទី 2
Sកីឡា VS, NG, គីណូ, ឆ្នោត និងកាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់168 ពិន្ទុ388 ពិន្ទុ

ចំណាំ៖ ប្រាក់រង្វាន់ដែលទាក់ទងនឹងខួបកំណើត សម្រាប់កាភ្នាល់នៅក្នុងPlaytech និងកាស៊ីណូ មិនមានសិទ្ធិទទួលពិន្ទុពី 12រង្វាន់ណាមួយឡើយ។

** នៅពេលដែលអ្នកទាមទារប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត ដែលទាក់ទងនឹងពិន្ទុ 12 រង្វាន់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។

**ពិន្ទុនៃសមាជិក VIP កម្រិត ហង្ស, ខ្លា និង នាគ នឹងត្រូវបានគុណ x2, x2.5 និង x3 រៀងខ្លួន។

**ចំនួនថ្ងៃមានសកម្មភាព ការភ្នាល់វិលជុំ និងពិន្ទុបន្ថែមថ្ងៃកំណើតនឹងត្រូវបានគុណនៅចុងខែ ហើយពិន្ទុដាក់ប្រាក់នឹងត្រូវបានគុណដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងបញ្ចូលទឹកប្រាក់ភ្លាមៗដោយផ្អែកលើកម្រិត VIP របស់អ្នក។

** មេគុណមិនអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ពិន្ទុកាដូស្វាគមន៍ VIP ទេ។
សមាជិកកម្រិត VIP នាគសន្សំពិន្ទុសរុបបាន 7,000 នៅចុងខែ ក្នុងចំណោមនោះ 3,000 គឺជាពិន្ទុដាក់ប្រាក់, 2000 គឺជាពិន្ទុកាដូស្វាគមន៍VIP ហើយនៅសល់ 2,000 គឺជាពិន្ទុផ្សេងទៀត (ការភ្នាល់វិលជុំ ពិន្ទុថ្ងៃសកម្ម & ថ្ងៃកំណើត។) បន្ទាប់មកការគណនានឹង មានដូចខាងក្រោម,
ពិន្ទុសរុប =ដាក់ប្រាក់ + កាដូ VIP + (ការភ្នាល់វិលជុំ + ថ្ងៃសកម្ម + ថ្ងៃកំណើត) X មេគុណ
ពិន្ទុសរុប = 3,000 + 2,000 + (2,000)*3
ពិន្ទុសរុប = 3,000 + 2,000 + 6,000
ដូច្នេះ ពិន្ទុសរុបដែលបានបញ្ចូលនៅចុងខែនឹងមាន 11,000 ពិន្ទុ

​ព្រឹត្តិការណ៍​ទស្សន៍ទាយ

NBA 2022-23

ទស្សន៍ទាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍
ទទួលបាន 2 ពិន្ទុរង្វាន់ក្នុងមួយប្រកួត

តើលោកអ្នកមានសំណួរដែរឬទេ? អាចពិនិត្យមើល សំណួរដែលសួរញឹកញាប់ ឬទំនាក់ទំនង ជជែកផ្ទាល់ របស់យើងខ្ញុំបាន